سامانه آموزش آنلاین
Array
(
  [0] => SimpleXMLElement Object
    (
      [recordID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1623911110912
      [meetingID] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
      [internalMeetingID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1623911110912
      [name] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
      [isBreakout] => false
      [published] => true
      [state] => published
      [startTime] => 2021-06-17 10:55 AM
      [endTime] => 2021-06-17 1:19 PM
      [participants] => 32
      [rawSize] => 54228695
      [metadata] => SimpleXMLElement Object
        (
          [meetingId] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
          [isBreakout] => false
          [meetingName] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
        )

      [size] => 63182996
      [playback] => SimpleXMLElement Object
        (
          [format] => SimpleXMLElement Object
            (
              [type] => presentation
              [url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1623911110912
              [processingTime] => 276430
              [length] => 107
              [size] => 63182996
              [preview] => SimpleXMLElement Object
                (
                  [images] => SimpleXMLElement Object
                    (
                      [image] => Array
                        (
                          [0] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1623911110912/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1623911110920/thumbnails/thumb-1.png
                          [1] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1623911110912/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1623911110920/thumbnails/thumb-2.png
                          [2] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1623911110912/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1623911110920/thumbnails/thumb-3.png
                        )

                    )

                )

            )

        )

      [data] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

    )

  [1] => SimpleXMLElement Object
    (
      [recordID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1623843123463
      [meetingID] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
      [internalMeetingID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1623843123463
      [name] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
      [isBreakout] => false
      [published] => true
      [state] => published
      [startTime] => 2021-06-16 4:02 PM
      [endTime] => 2021-06-16 5:18 PM
      [participants] => 5
      [rawSize] => 27696600
      [metadata] => SimpleXMLElement Object
        (
          [meetingId] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
          [isBreakout] => false
          [meetingName] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
        )

      [size] => 39664074
      [playback] => SimpleXMLElement Object
        (
          [format] => SimpleXMLElement Object
            (
              [type] => presentation
              [url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1623843123463
              [processingTime] => 186115
              [length] => 64
              [size] => 39664074
              [preview] => SimpleXMLElement Object
                (
                  [images] => SimpleXMLElement Object
                    (
                      [image] => Array
                        (
                          [0] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1623843123463/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1623843123470/thumbnails/thumb-1.png
                          [1] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1623843123463/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1623843123470/thumbnails/thumb-2.png
                          [2] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1623843123463/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1623843123470/thumbnails/thumb-3.png
                        )

                    )

                )

            )

        )

      [data] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

    )

  [2] => SimpleXMLElement Object
    (
      [recordID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1623306677335
      [meetingID] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
      [internalMeetingID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1623306677335
      [name] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
      [isBreakout] => false
      [published] => true
      [state] => published
      [startTime] => 2021-06-10 11:01 AM
      [endTime] => 2021-06-10 12:41 PM
      [participants] => 21
      [rawSize] => 37740775
      [metadata] => SimpleXMLElement Object
        (
          [meetingId] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
          [isBreakout] => false
          [meetingName] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
        )

      [size] => 25268541
      [playback] => SimpleXMLElement Object
        (
          [format] => SimpleXMLElement Object
            (
              [type] => presentation
              [url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1623306677335
              [processingTime] => 125751
              [length] => 45
              [size] => 25268541
              [preview] => SimpleXMLElement Object
                (
                  [images] => SimpleXMLElement Object
                    (
                      [image] => Array
                        (
                          [0] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1623306677335/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1623306677342/thumbnails/thumb-1.png
                          [1] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1623306677335/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1623306677342/thumbnails/thumb-2.png
                          [2] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1623306677335/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1623306677342/thumbnails/thumb-3.png
                        )

                    )

                )

            )

        )

      [data] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

    )

  [3] => SimpleXMLElement Object
    (
      [recordID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1623237863519
      [meetingID] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
      [internalMeetingID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1623237863519
      [name] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
      [isBreakout] => false
      [published] => true
      [state] => published
      [startTime] => 2021-06-09 3:54 PM
      [endTime] => 2021-06-09 5:20 PM
      [participants] => 14
      [rawSize] => 78292545
      [metadata] => SimpleXMLElement Object
        (
          [meetingId] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
          [isBreakout] => false
          [meetingName] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
        )

      [size] => 93968062
      [playback] => SimpleXMLElement Object
        (
          [format] => SimpleXMLElement Object
            (
              [type] => presentation
              [url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1623237863519
              [processingTime] => 330693
              [length] => 68
              [size] => 93968062
              [preview] => SimpleXMLElement Object
                (
                  [images] => SimpleXMLElement Object
                    (
                      [image] => Array
                        (
                          [0] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1623237863519/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1623237863526/thumbnails/thumb-1.png
                          [1] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1623237863519/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1623237863526/thumbnails/thumb-2.png
                          [2] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1623237863519/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1623237863526/thumbnails/thumb-3.png
                        )

                    )

                )

            )

        )

      [data] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

    )

  [4] => SimpleXMLElement Object
    (
      [recordID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1622701303567
      [meetingID] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
      [internalMeetingID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1622701303567
      [name] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
      [isBreakout] => false
      [published] => true
      [state] => published
      [startTime] => 2021-06-03 10:51 AM
      [endTime] => 2021-06-03 1:15 PM
      [participants] => 24
      [rawSize] => 51373004
      [metadata] => SimpleXMLElement Object
        (
          [meetingId] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
          [isBreakout] => false
          [meetingName] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
        )

      [size] => 50508565
      [playback] => SimpleXMLElement Object
        (
          [format] => SimpleXMLElement Object
            (
              [type] => presentation
              [url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1622701303567
              [processingTime] => 235450
              [length] => 90
              [size] => 50508565
              [preview] => SimpleXMLElement Object
                (
                  [images] => SimpleXMLElement Object
                    (
                      [image] => Array
                        (
                          [0] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1622701303567/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1622701303573/thumbnails/thumb-1.png
                          [1] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1622701303567/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1622701303573/thumbnails/thumb-2.png
                          [2] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1622701303567/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1622701303573/thumbnails/thumb-3.png
                        )

                    )

                )

            )

        )

      [data] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

    )

  [5] => SimpleXMLElement Object
    (
      [recordID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1622096328282
      [meetingID] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
      [internalMeetingID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1622096328282
      [name] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
      [isBreakout] => false
      [published] => true
      [state] => published
      [startTime] => 2021-05-27 10:48 AM
      [endTime] => 2021-05-27 3:34 PM
      [participants] => 41
      [rawSize] => 105581335
      [metadata] => SimpleXMLElement Object
        (
          [meetingId] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
          [isBreakout] => false
          [meetingName] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
        )

      [size] => 60015487
      [playback] => SimpleXMLElement Object
        (
          [format] => SimpleXMLElement Object
            (
              [type] => presentation
              [url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1622096328282
              [processingTime] => 276428
              [length] => 101
              [size] => 60015487
              [preview] => SimpleXMLElement Object
                (
                  [images] => SimpleXMLElement Object
                    (
                      [image] => Array
                        (
                          [0] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1622096328282/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1622096328289/thumbnails/thumb-1.png
                          [1] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1622096328282/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1622096328289/thumbnails/thumb-2.png
                          [2] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1622096328282/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1622096328289/thumbnails/thumb-3.png
                        )

                    )

                )

            )

        )

      [data] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

    )

  [6] => SimpleXMLElement Object
    (
      [recordID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1622028222534
      [meetingID] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
      [internalMeetingID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1622028222534
      [name] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
      [isBreakout] => false
      [published] => true
      [state] => published
      [startTime] => 2021-05-26 3:53 PM
      [endTime] => 2021-05-26 5:24 PM
      [participants] => 15
      [rawSize] => 30788880
      [metadata] => SimpleXMLElement Object
        (
          [meetingId] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
          [isBreakout] => false
          [meetingName] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
        )

      [size] => 36886601
      [playback] => SimpleXMLElement Object
        (
          [format] => SimpleXMLElement Object
            (
              [type] => presentation
              [url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1622028222534
              [processingTime] => 181412
              [length] => 61
              [size] => 36886601
              [preview] => SimpleXMLElement Object
                (
                  [images] => SimpleXMLElement Object
                    (
                      [image] => Array
                        (
                          [0] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1622028222534/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1622028222541/thumbnails/thumb-1.png
                          [1] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1622028222534/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1622028222541/thumbnails/thumb-2.png
                          [2] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1622028222534/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1622028222541/thumbnails/thumb-3.png
                        )

                    )

                )

            )

        )

      [data] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

    )

  [7] => SimpleXMLElement Object
    (
      [recordID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1621517162192
      [meetingID] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
      [internalMeetingID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1621517162192
      [name] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
      [isBreakout] => false
      [published] => true
      [state] => published
      [startTime] => 2021-05-20 5:56 PM
      [endTime] => 2021-05-20 7:40 PM
      [participants] => 15
      [rawSize] => 37749824
      [metadata] => SimpleXMLElement Object
        (
          [meetingId] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
          [isBreakout] => false
          [meetingName] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
        )

      [size] => 27418839
      [playback] => SimpleXMLElement Object
        (
          [format] => SimpleXMLElement Object
            (
              [type] => presentation
              [url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1621517162192
              [processingTime] => 129812
              [length] => 45
              [size] => 27418839
              [preview] => SimpleXMLElement Object
                (
                  [images] => SimpleXMLElement Object
                    (
                      [image] => Array
                        (
                          [0] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1621517162192/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1621517162198/thumbnails/thumb-1.png
                          [1] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1621517162192/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1621517162198/thumbnails/thumb-2.png
                          [2] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1621517162192/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1621517162198/thumbnails/thumb-3.png
                        )

                    )

                )

            )

        )

      [data] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

    )

  [8] => SimpleXMLElement Object
    (
      [recordID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1621491828959
      [meetingID] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
      [internalMeetingID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1621491828959
      [name] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
      [isBreakout] => false
      [published] => true
      [state] => published
      [startTime] => 2021-05-20 10:53 AM
      [endTime] => 2021-05-20 12:33 PM
      [participants] => 36
      [rawSize] => 35707559
      [metadata] => SimpleXMLElement Object
        (
          [meetingId] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
          [isBreakout] => false
          [meetingName] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
        )

      [size] => 41517910
      [playback] => SimpleXMLElement Object
        (
          [format] => SimpleXMLElement Object
            (
              [type] => presentation
              [url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1621491828959
              [processingTime] => 211483
              [length] => 73
              [size] => 41517910
              [preview] => SimpleXMLElement Object
                (
                  [images] => SimpleXMLElement Object
                    (
                      [image] => Array
                        (
                          [0] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1621491828959/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1621491828968/thumbnails/thumb-1.png
                          [1] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1621491828959/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1621491828968/thumbnails/thumb-2.png
                          [2] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1621491828959/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1621491828968/thumbnails/thumb-3.png
                        )

                    )

                )

            )

        )

      [data] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

    )

  [9] => SimpleXMLElement Object
    (
      [recordID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1620282562121
      [meetingID] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
      [internalMeetingID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1620282562121
      [name] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
      [isBreakout] => false
      [published] => true
      [state] => published
      [startTime] => 2021-05-06 10:59 AM
      [endTime] => 2021-05-06 1:11 PM
      [participants] => 34
      [rawSize] => 47916862
      [metadata] => SimpleXMLElement Object
        (
          [meetingId] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
          [meetingName] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
          [isBreakout] => false
        )

      [size] => 51344575
      [playback] => SimpleXMLElement Object
        (
          [format] => SimpleXMLElement Object
            (
              [type] => presentation
              [url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1620282562121
              [processingTime] => 430088
              [length] => 93
              [size] => 51344575
              [preview] => SimpleXMLElement Object
                (
                  [images] => SimpleXMLElement Object
                    (
                      [image] => Array
                        (
                          [0] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1620282562121/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1620282562144/thumbnails/thumb-1.png
                          [1] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1620282562121/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1620282562144/thumbnails/thumb-2.png
                          [2] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1620282562121/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1620282562144/thumbnails/thumb-3.png
                        )

                    )

                )

            )

        )

      [data] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

    )

  [10] => SimpleXMLElement Object
    (
      [recordID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1620213838388
      [meetingID] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
      [internalMeetingID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1620213838388
      [name] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
      [isBreakout] => false
      [published] => true
      [state] => published
      [startTime] => 2021-05-05 3:53 PM
      [endTime] => 2021-05-05 5:32 PM
      [participants] => 12
      [rawSize] => 35125004
      [metadata] => SimpleXMLElement Object
        (
          [meetingId] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
          [meetingName] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
          [isBreakout] => false
        )

      [size] => 42813427
      [playback] => SimpleXMLElement Object
        (
          [format] => SimpleXMLElement Object
            (
              [type] => presentation
              [url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1620213838388
              [processingTime] => 433392
              [length] => 77
              [size] => 42813427
              [preview] => SimpleXMLElement Object
                (
                  [images] => SimpleXMLElement Object
                    (
                      [image] => Array
                        (
                          [0] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1620213838388/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1620213838425/thumbnails/thumb-1.png
                          [1] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1620213838388/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1620213838425/thumbnails/thumb-2.png
                          [2] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1620213838388/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1620213838425/thumbnails/thumb-3.png
                        )

                    )

                )

            )

        )

      [data] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

    )

  [11] => SimpleXMLElement Object
    (
      [recordID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619700569272
      [meetingID] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
      [internalMeetingID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619700569272
      [name] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
      [isBreakout] => false
      [published] => true
      [state] => published
      [startTime] => 2021-04-29 5:19 PM
      [endTime] => 2021-04-29 5:21 PM
      [participants] => 2
      [rawSize] => 1179737
      [metadata] => SimpleXMLElement Object
        (
          [meetingName] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
          [meetingId] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
          [isBreakout] => false
        )

      [size] => 396909
      [playback] => SimpleXMLElement Object
        (
          [format] => SimpleXMLElement Object
            (
              [type] => presentation
              [url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619700569272
              [processingTime] => 13595
              [length] => 1
              [size] => 396909
              [preview] => SimpleXMLElement Object
                (
                  [images] => SimpleXMLElement Object
                    (
                      [image] => Array
                        (
                          [0] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619700569272/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1619700569591/thumbnails/thumb-1.png
                          [1] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619700569272/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1619700569591/thumbnails/thumb-2.png
                          [2] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619700569272/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1619700569591/thumbnails/thumb-3.png
                        )

                    )

                )

            )

        )

      [data] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

    )

  [12] => SimpleXMLElement Object
    (
      [recordID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619695983576
      [meetingID] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
      [internalMeetingID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619695983576
      [name] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
      [isBreakout] => false
      [published] => true
      [state] => published
      [startTime] => 2021-04-29 4:03 PM
      [endTime] => 2021-04-29 5:13 PM
      [participants] => 18
      [rawSize] => 25949369
      [metadata] => SimpleXMLElement Object
        (
          [meetingName] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
          [meetingId] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
          [isBreakout] => false
        )

      [size] => 41898177
      [playback] => SimpleXMLElement Object
        (
          [format] => SimpleXMLElement Object
            (
              [type] => presentation
              [url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619695983576
              [processingTime] => 302040
              [length] => 70
              [size] => 41898177
              [preview] => SimpleXMLElement Object
                (
                  [images] => SimpleXMLElement Object
                    (
                      [image] => Array
                        (
                          [0] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619695983576/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1619695984046/thumbnails/thumb-1.png
                          [1] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619695983576/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1619695984046/thumbnails/thumb-2.png
                          [2] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619695983576/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1619695984046/thumbnails/thumb-3.png
                        )

                    )

                )

            )

        )

      [data] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

    )

  [13] => SimpleXMLElement Object
    (
      [recordID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619694635586
      [meetingID] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
      [internalMeetingID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619694635586
      [name] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
      [isBreakout] => false
      [published] => true
      [state] => published
      [startTime] => 2021-04-29 3:40 PM
      [endTime] => 2021-04-29 3:48 PM
      [participants] => 1
      [rawSize] => 3302546
      [metadata] => SimpleXMLElement Object
        (
          [meetingName] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
          [meetingId] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
          [isBreakout] => false
        )

      [size] => 3931794
      [playback] => SimpleXMLElement Object
        (
          [format] => SimpleXMLElement Object
            (
              [type] => presentation
              [url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619694635586
              [processingTime] => 44371
              [length] => 7
              [size] => 3931794
              [preview] => SimpleXMLElement Object
                (
                  [images] => SimpleXMLElement Object
                    (
                      [image] => Array
                        (
                          [0] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619694635586/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1619694635797/thumbnails/thumb-1.png
                          [1] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619694635586/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1619694635797/thumbnails/thumb-2.png
                          [2] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619694635586/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1619694635797/thumbnails/thumb-3.png
                        )

                    )

                )

            )

        )

      [data] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

    )

  [14] => SimpleXMLElement Object
    (
      [recordID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619694313917
      [meetingID] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
      [internalMeetingID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619694313917
      [name] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
      [isBreakout] => false
      [published] => true
      [state] => published
      [startTime] => 2021-04-29 3:35 PM
      [endTime] => 2021-04-29 3:36 PM
      [participants] => 1
      [rawSize] => 1126988
      [metadata] => SimpleXMLElement Object
        (
          [meetingName] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
          [meetingId] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
          [isBreakout] => false
        )

      [size] => 301330
      [playback] => SimpleXMLElement Object
        (
          [format] => SimpleXMLElement Object
            (
              [type] => presentation
              [url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619694313917
              [processingTime] => 12720
              [length] => 1
              [size] => 301330
              [preview] => SimpleXMLElement Object
                (
                  [images] => SimpleXMLElement Object
                    (
                      [image] => Array
                        (
                          [0] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619694313917/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1619694314260/thumbnails/thumb-1.png
                          [1] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619694313917/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1619694314260/thumbnails/thumb-2.png
                          [2] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619694313917/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1619694314260/thumbnails/thumb-3.png
                        )

                    )

                )

            )

        )

      [data] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

    )

  [15] => SimpleXMLElement Object
    (
      [recordID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619693970616
      [meetingID] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
      [internalMeetingID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619693970616
      [name] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
      [isBreakout] => false
      [published] => true
      [state] => published
      [startTime] => 2021-04-29 3:29 PM
      [endTime] => 2021-04-29 3:35 PM
      [participants] => 1
      [rawSize] => 1840974
      [metadata] => SimpleXMLElement Object
        (
          [meetingName] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
          [meetingId] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
          [isBreakout] => false
        )

      [size] => 1586122
      [playback] => SimpleXMLElement Object
        (
          [format] => SimpleXMLElement Object
            (
              [type] => presentation
              [url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619693970616
              [processingTime] => 37406
              [length] => 5
              [size] => 1586122
              [preview] => SimpleXMLElement Object
                (
                  [images] => SimpleXMLElement Object
                    (
                      [image] => Array
                        (
                          [0] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619693970616/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1619693970818/thumbnails/thumb-1.png
                          [1] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619693970616/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1619693970818/thumbnails/thumb-2.png
                          [2] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619693970616/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1619693970818/thumbnails/thumb-3.png
                        )

                    )

                )

            )

        )

      [data] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

    )

  [16] => SimpleXMLElement Object
    (
      [recordID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619693560648
      [meetingID] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
      [internalMeetingID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619693560648
      [name] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
      [isBreakout] => false
      [published] => true
      [state] => published
      [startTime] => 2021-04-29 3:22 PM
      [endTime] => 2021-04-29 3:23 PM
      [participants] => 1
      [rawSize] => 1100399
      [metadata] => SimpleXMLElement Object
        (
          [meetingName] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
          [meetingId] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
          [isBreakout] => false
        )

      [size] => 229299
      [playback] => SimpleXMLElement Object
        (
          [format] => SimpleXMLElement Object
            (
              [type] => presentation
              [url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619693560648
              [processingTime] => 11421
              [length] => 1
              [size] => 229299
              [preview] => SimpleXMLElement Object
                (
                  [images] => SimpleXMLElement Object
                    (
                      [image] => Array
                        (
                          [0] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619693560648/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1619693560754/thumbnails/thumb-1.png
                          [1] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619693560648/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1619693560754/thumbnails/thumb-2.png
                          [2] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619693560648/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1619693560754/thumbnails/thumb-3.png
                        )

                    )

                )

            )

        )

      [data] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

    )

  [17] => SimpleXMLElement Object
    (
      [recordID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619693364264
      [meetingID] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
      [internalMeetingID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619693364264
      [name] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
      [isBreakout] => false
      [published] => true
      [state] => published
      [startTime] => 2021-04-29 3:19 PM
      [endTime] => 2021-04-29 3:20 PM
      [participants] => 1
      [rawSize] => 1110989
      [metadata] => SimpleXMLElement Object
        (
          [meetingName] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
          [meetingId] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
          [isBreakout] => false
        )

      [size] => 263976
      [playback] => SimpleXMLElement Object
        (
          [format] => SimpleXMLElement Object
            (
              [type] => presentation
              [url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619693364264
              [processingTime] => 15121
              [length] => 1
              [size] => 263976
              [preview] => SimpleXMLElement Object
                (
                  [images] => SimpleXMLElement Object
                    (
                      [image] => Array
                        (
                          [0] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619693364264/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1619693364369/thumbnails/thumb-1.png
                          [1] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619693364264/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1619693364369/thumbnails/thumb-2.png
                          [2] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619693364264/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1619693364369/thumbnails/thumb-3.png
                        )

                    )

                )

            )

        )

      [data] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

    )

  [18] => SimpleXMLElement Object
    (
      [recordID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619693099395
      [meetingID] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
      [internalMeetingID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619693099395
      [name] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
      [isBreakout] => false
      [published] => true
      [state] => published
      [startTime] => 2021-04-29 3:14 PM
      [endTime] => 2021-04-29 3:16 PM
      [participants] => 1
      [rawSize] => 1143595
      [metadata] => SimpleXMLElement Object
        (
          [meetingName] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
          [meetingId] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
          [isBreakout] => false
        )

      [size] => 321873
      [playback] => SimpleXMLElement Object
        (
          [format] => SimpleXMLElement Object
            (
              [type] => presentation
              [url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619693099395
              [processingTime] => 12577
              [length] => 1
              [size] => 321873
              [preview] => SimpleXMLElement Object
                (
                  [images] => SimpleXMLElement Object
                    (
                      [image] => Array
                        (
                          [0] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619693099395/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1619693099742/thumbnails/thumb-1.png
                          [1] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619693099395/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1619693099742/thumbnails/thumb-2.png
                          [2] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619693099395/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1619693099742/thumbnails/thumb-3.png
                        )

                    )

                )

            )

        )

      [data] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

    )

  [19] => SimpleXMLElement Object
    (
      [recordID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619690660378
      [meetingID] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
      [internalMeetingID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619690660378
      [name] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
      [isBreakout] => false
      [published] => true
      [state] => published
      [startTime] => 2021-04-29 2:34 PM
      [endTime] => 2021-04-29 2:48 PM
      [participants] => 3
      [rawSize] => 4783799
      [metadata] => SimpleXMLElement Object
        (
          [meetingName] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
          [meetingId] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
          [isBreakout] => false
        )

      [size] => 6774416
      [playback] => SimpleXMLElement Object
        (
          [format] => SimpleXMLElement Object
            (
              [type] => presentation
              [url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619690660378
              [processingTime] => 69081
              [length] => 14
              [size] => 6774416
              [preview] => SimpleXMLElement Object
                (
                  [images] => SimpleXMLElement Object
                    (
                      [image] => Array
                        (
                          [0] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619690660378/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1619690660398/thumbnails/thumb-1.png
                          [1] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619690660378/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1619690660398/thumbnails/thumb-2.png
                          [2] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619690660378/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1619690660398/thumbnails/thumb-3.png
                        )

                    )

                )

            )

        )

      [data] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

    )

  [20] => SimpleXMLElement Object
    (
      [recordID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619677605760
      [meetingID] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
      [internalMeetingID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619677605760
      [name] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
      [isBreakout] => false
      [published] => true
      [state] => published
      [startTime] => 2021-04-29 10:56 AM
      [endTime] => 2021-04-29 12:38 PM
      [participants] => 29
      [rawSize] => 37483579
      [metadata] => SimpleXMLElement Object
        (
          [meetingName] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
          [meetingId] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
          [isBreakout] => false
        )

      [size] => 52728666
      [playback] => SimpleXMLElement Object
        (
          [format] => SimpleXMLElement Object
            (
              [type] => presentation
              [url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619677605760
              [processingTime] => 360328
              [length] => 78
              [size] => 52728666
              [preview] => SimpleXMLElement Object
                (
                  [images] => SimpleXMLElement Object
                    (
                      [image] => Array
                        (
                          [0] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619677605760/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1619677605778/thumbnails/thumb-1.png
                          [1] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619677605760/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1619677605778/thumbnails/thumb-2.png
                          [2] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619677605760/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1619677605778/thumbnails/thumb-3.png
                        )

                    )

                )

            )

        )

      [data] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

    )

  [21] => SimpleXMLElement Object
    (
      [recordID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619677395600
      [meetingID] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
      [internalMeetingID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619677395600
      [name] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
      [isBreakout] => false
      [published] => true
      [state] => published
      [startTime] => 2021-04-29 10:53 AM
      [endTime] => 2021-04-29 10:56 AM
      [participants] => 1
      [rawSize] => 1477657
      [metadata] => SimpleXMLElement Object
        (
          [meetingName] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
          [meetingId] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
          [isBreakout] => false
        )

      [size] => 955777
      [playback] => SimpleXMLElement Object
        (
          [format] => SimpleXMLElement Object
            (
              [type] => presentation
              [url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619677395600
              [processingTime] => 23330
              [length] => 3
              [size] => 955777
              [preview] => SimpleXMLElement Object
                (
                  [images] => SimpleXMLElement Object
                    (
                      [image] => Array
                        (
                          [0] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619677395600/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1619677395980/thumbnails/thumb-1.png
                          [1] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619677395600/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1619677395980/thumbnails/thumb-2.png
                          [2] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619677395600/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1619677395980/thumbnails/thumb-3.png
                        )

                    )

                )

            )

        )

      [data] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

    )

  [22] => SimpleXMLElement Object
    (
      [recordID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619677165754
      [meetingID] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
      [internalMeetingID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619677165754
      [name] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
      [isBreakout] => false
      [published] => true
      [state] => published
      [startTime] => 2021-04-29 10:49 AM
      [endTime] => 2021-04-29 10:53 AM
      [participants] => 1
      [rawSize] => 1839392
      [metadata] => SimpleXMLElement Object
        (
          [meetingName] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
          [meetingId] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
          [isBreakout] => false
        )

      [size] => 1502847
      [playback] => SimpleXMLElement Object
        (
          [format] => SimpleXMLElement Object
            (
              [type] => presentation
              [url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619677165754
              [processingTime] => 22606
              [length] => 3
              [size] => 1502847
              [preview] => SimpleXMLElement Object
                (
                  [images] => SimpleXMLElement Object
                    (
                      [image] => Array
                        (
                          [0] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619677165754/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1619677166208/thumbnails/thumb-1.png
                          [1] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619677165754/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1619677166208/thumbnails/thumb-2.png
                          [2] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619677165754/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1619677166208/thumbnails/thumb-3.png
                        )

                    )

                )

            )

        )

      [data] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

    )

  [23] => SimpleXMLElement Object
    (
      [recordID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619674453240
      [meetingID] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
      [internalMeetingID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619674453240
      [name] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
      [isBreakout] => false
      [published] => true
      [state] => published
      [startTime] => 2021-04-29 10:04 AM
      [endTime] => 2021-04-29 10:08 AM
      [participants] => 1
      [rawSize] => 1813437
      [metadata] => SimpleXMLElement Object
        (
          [meetingName] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
          [meetingId] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
          [isBreakout] => false
        )

      [size] => 1527415
      [playback] => SimpleXMLElement Object
        (
          [format] => SimpleXMLElement Object
            (
              [type] => presentation
              [url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619674453240
              [processingTime] => 19817
              [length] => 4
              [size] => 1527415
              [preview] => SimpleXMLElement Object
                (
                  [images] => SimpleXMLElement Object
                    (
                      [image] => Array
                        (
                          [0] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619674453240/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1619674453261/thumbnails/thumb-1.png
                          [1] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619674453240/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1619674453261/thumbnails/thumb-2.png
                          [2] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619674453240/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1619674453261/thumbnails/thumb-3.png
                        )

                    )

                )

            )

        )

      [data] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

    )

  [24] => SimpleXMLElement Object
    (
      [recordID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619608860199
      [meetingID] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
      [internalMeetingID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619608860199
      [name] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
      [isBreakout] => false
      [published] => true
      [state] => published
      [startTime] => 2021-04-28 3:51 PM
      [endTime] => 2021-04-28 5:15 PM
      [participants] => 9
      [rawSize] => 25765792
      [metadata] => SimpleXMLElement Object
        (
          [meetingName] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
          [meetingId] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
          [isBreakout] => false
        )

      [size] => 34020980
      [playback] => SimpleXMLElement Object
        (
          [format] => SimpleXMLElement Object
            (
              [type] => presentation
              [url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619608860199
              [processingTime] => 259715
              [length] => 61
              [size] => 34020980
              [preview] => SimpleXMLElement Object
                (
                  [images] => SimpleXMLElement Object
                    (
                      [image] => Array
                        (
                          [0] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619608860199/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1619608860218/thumbnails/thumb-1.png
                          [1] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619608860199/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1619608860218/thumbnails/thumb-2.png
                          [2] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619608860199/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1619608860218/thumbnails/thumb-3.png
                        )

                    )

                )

            )

        )

      [data] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

    )

  [25] => SimpleXMLElement Object
    (
      [recordID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619072593939
      [meetingID] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
      [internalMeetingID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619072593939
      [name] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
      [isBreakout] => false
      [published] => true
      [state] => published
      [startTime] => 2021-04-22 10:53 AM
      [endTime] => 2021-04-22 12:30 PM
      [participants] => 33
      [rawSize] => 34055117
      [metadata] => SimpleXMLElement Object
        (
          [meetingName] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
          [meetingId] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
          [isBreakout] => false
        )

      [size] => 35267207
      [playback] => SimpleXMLElement Object
        (
          [format] => SimpleXMLElement Object
            (
              [type] => presentation
              [url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619072593939
              [processingTime] => 2328463
              [length] => 85
              [size] => 35267207
              [preview] => SimpleXMLElement Object
                (
                  [images] => SimpleXMLElement Object
                    (
                      [image] => Array
                        (
                          [0] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619072593939/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1619072594150/thumbnails/thumb-1.png
                          [1] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619072593939/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1619072594150/thumbnails/thumb-2.png
                          [2] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619072593939/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1619072594150/thumbnails/thumb-3.png
                        )

                    )

                )

            )

        )

      [data] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

    )

  [26] => SimpleXMLElement Object
    (
      [recordID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619004599940
      [meetingID] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
      [internalMeetingID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619004599940
      [name] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
      [isBreakout] => false
      [published] => true
      [state] => published
      [startTime] => 2021-04-21 4:00 PM
      [endTime] => 2021-04-21 5:29 PM
      [participants] => 22
      [rawSize] => 32307102
      [metadata] => SimpleXMLElement Object
        (
          [meetingName] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
          [meetingId] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
          [isBreakout] => false
        )

      [size] => 21489626
      [playback] => SimpleXMLElement Object
        (
          [format] => SimpleXMLElement Object
            (
              [type] => presentation
              [url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619004599940
              [processingTime] => 1483530
              [length] => 53
              [size] => 21489626
              [preview] => SimpleXMLElement Object
                (
                  [images] => SimpleXMLElement Object
                    (
                      [image] => Array
                        (
                          [0] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619004599940/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1619004599960/thumbnails/thumb-1.png
                          [1] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619004599940/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1619004599960/thumbnails/thumb-2.png
                          [2] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1619004599940/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1619004599960/thumbnails/thumb-3.png
                        )

                    )

                )

            )

        )

      [data] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

    )

  [27] => SimpleXMLElement Object
    (
      [recordID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1618468135029
      [meetingID] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
      [internalMeetingID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1618468135029
      [name] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
      [isBreakout] => false
      [published] => true
      [state] => published
      [startTime] => 2021-04-15 10:58 AM
      [endTime] => 2021-04-15 1:02 PM
      [participants] => 32
      [rawSize] => 47383323
      [metadata] => SimpleXMLElement Object
        (
          [isBreakout] => false
          [meetingId] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
          [meetingName] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
        )

      [size] => 45521570
      [playback] => SimpleXMLElement Object
        (
          [format] => SimpleXMLElement Object
            (
              [type] => presentation
              [url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1618468135029
              [processingTime] => 2985389
              [length] => 105
              [size] => 45521570
              [preview] => SimpleXMLElement Object
                (
                  [images] => SimpleXMLElement Object
                    (
                      [image] => Array
                        (
                          [0] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1618468135029/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1618468135048/thumbnails/thumb-1.png
                          [1] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1618468135029/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1618468135048/thumbnails/thumb-2.png
                          [2] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1618468135029/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1618468135048/thumbnails/thumb-3.png
                        )

                    )

                )

            )

        )

      [data] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

    )

  [28] => SimpleXMLElement Object
    (
      [recordID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1618399579567
      [meetingID] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
      [internalMeetingID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1618399579567
      [name] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
      [isBreakout] => false
      [published] => true
      [state] => published
      [startTime] => 2021-04-14 3:56 PM
      [endTime] => 2021-04-14 5:03 PM
      [participants] => 12
      [rawSize] => 24885227
      [metadata] => SimpleXMLElement Object
        (
          [isBreakout] => false
          [meetingId] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
          [meetingName] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
        )

      [size] => 24479301
      [playback] => SimpleXMLElement Object
        (
          [format] => SimpleXMLElement Object
            (
              [type] => presentation
              [url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1618399579567
              [processingTime] => 1637178
              [length] => 59
              [size] => 24479301
              [preview] => SimpleXMLElement Object
                (
                  [images] => SimpleXMLElement Object
                    (
                      [image] => Array
                        (
                          [0] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1618399579567/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1618399579587/thumbnails/thumb-1.png
                          [1] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1618399579567/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1618399579587/thumbnails/thumb-2.png
                          [2] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1618399579567/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1618399579587/thumbnails/thumb-3.png
                        )

                    )

                )

            )

        )

      [data] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

    )

  [29] => SimpleXMLElement Object
    (
      [recordID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1617863248334
      [meetingID] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
      [internalMeetingID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1617863248334
      [name] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
      [isBreakout] => false
      [published] => true
      [state] => published
      [startTime] => 2021-04-08 10:57 AM
      [endTime] => 2021-04-08 1:36 PM
      [participants] => 28
      [rawSize] => 59940023
      [metadata] => SimpleXMLElement Object
        (
          [isBreakout] => false
          [meetingId] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
          [meetingName] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
        )

      [size] => 49359231
      [playback] => SimpleXMLElement Object
        (
          [format] => SimpleXMLElement Object
            (
              [type] => presentation
              [url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1617863248334
              [processingTime] => 3132057
              [length] => 114
              [size] => 49359231
              [preview] => SimpleXMLElement Object
                (
                  [images] => SimpleXMLElement Object
                    (
                      [image] => Array
                        (
                          [0] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1617863248334/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1617863248356/thumbnails/thumb-1.png
                          [1] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1617863248334/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1617863248356/thumbnails/thumb-2.png
                          [2] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1617863248334/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1617863248356/thumbnails/thumb-3.png
                        )

                    )

                )

            )

        )

      [data] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

    )

  [30] => SimpleXMLElement Object
    (
      [recordID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1617790787942
      [meetingID] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
      [internalMeetingID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1617790787942
      [name] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
      [isBreakout] => false
      [published] => true
      [state] => published
      [startTime] => 2021-04-07 2:49 PM
      [endTime] => 2021-04-07 3:03 PM
      [participants] => 3
      [rawSize] => 6321710
      [metadata] => SimpleXMLElement Object
        (
          [isBreakout] => false
          [meetingId] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
          [meetingName] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
        )

      [size] => 349672
      [playback] => SimpleXMLElement Object
        (
          [format] => SimpleXMLElement Object
            (
              [type] => presentation
              [url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1617790787942
              [processingTime] => 17555
              [length] => 0
              [size] => 349672
              [preview] => SimpleXMLElement Object
                (
                  [images] => SimpleXMLElement Object
                    (
                      [image] => Array
                        (
                          [0] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1617790787942/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1617790788271/thumbnails/thumb-1.png
                          [1] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1617790787942/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1617790788271/thumbnails/thumb-2.png
                          [2] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1617790787942/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1617790788271/thumbnails/thumb-3.png
                        )

                    )

                )

            )

        )

      [data] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

    )

  [31] => SimpleXMLElement Object
    (
      [recordID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1616049108164
      [meetingID] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
      [internalMeetingID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1616049108164
      [name] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
      [isBreakout] => false
      [published] => true
      [state] => published
      [startTime] => 2021-03-18 10:01 AM
      [endTime] => 2021-03-18 12:28 PM
      [participants] => 30
      [rawSize] => 50076065
      [metadata] => SimpleXMLElement Object
        (
          [meetingId] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
          [isBreakout] => false
          [meetingName] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
        )

      [size] => 29586113
      [playback] => SimpleXMLElement Object
        (
          [format] => SimpleXMLElement Object
            (
              [type] => presentation
              [url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1616049108164
              [processingTime] => 1893163
              [length] => 68
              [size] => 29586113
              [preview] => SimpleXMLElement Object
                (
                  [images] => SimpleXMLElement Object
                    (
                      [image] => Array
                        (
                          [0] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1616049108164/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1616049108261/thumbnails/thumb-1.png
                          [1] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1616049108164/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1616049108261/thumbnails/thumb-2.png
                          [2] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1616049108164/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1616049108261/thumbnails/thumb-3.png
                        )

                    )

                )

            )

        )

      [data] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

    )

  [32] => SimpleXMLElement Object
    (
      [recordID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1615379394249
      [meetingID] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
      [internalMeetingID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1615379394249
      [name] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
      [isBreakout] => false
      [published] => true
      [state] => published
      [startTime] => 2021-03-10 3:59 PM
      [endTime] => 2021-03-10 5:42 PM
      [participants] => 8
      [rawSize] => 38189824
      [metadata] => SimpleXMLElement Object
        (
          [meetingId] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
          [isBreakout] => false
          [meetingName] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
        )

      [size] => 34867759
      [playback] => SimpleXMLElement Object
        (
          [format] => SimpleXMLElement Object
            (
              [type] => presentation
              [url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1615379394249
              [processingTime] => 2381925
              [length] => 84
              [size] => 34867759
              [preview] => SimpleXMLElement Object
                (
                  [images] => SimpleXMLElement Object
                    (
                      [image] => Array
                        (
                          [0] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1615379394249/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1615379394267/thumbnails/thumb-1.png
                          [1] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1615379394249/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1615379394267/thumbnails/thumb-2.png
                          [2] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1615379394249/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1615379394267/thumbnails/thumb-3.png
                        )

                    )

                )

            )

        )

      [data] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

    )

  [33] => SimpleXMLElement Object
    (
      [recordID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1614842977545
      [meetingID] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
      [internalMeetingID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1614842977545
      [name] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
      [isBreakout] => false
      [published] => true
      [state] => published
      [startTime] => 2021-03-04 10:59 AM
      [endTime] => 2021-03-04 1:32 PM
      [participants] => 37
      [rawSize] => 54458433
      [metadata] => SimpleXMLElement Object
        (
          [meetingId] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
          [isBreakout] => false
          [meetingName] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
        )

      [size] => 44443841
      [playback] => SimpleXMLElement Object
        (
          [format] => SimpleXMLElement Object
            (
              [type] => presentation
              [url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1614842977545
              [processingTime] => 2892444
              [length] => 103
              [size] => 44443841
              [preview] => SimpleXMLElement Object
                (
                  [images] => SimpleXMLElement Object
                    (
                      [image] => Array
                        (
                          [0] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1614842977545/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1614842977647/thumbnails/thumb-1.png
                          [1] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1614842977545/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1614842977647/thumbnails/thumb-2.png
                          [2] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1614842977545/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1614842977647/thumbnails/thumb-3.png
                        )

                    )

                )

            )

        )

      [data] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

    )

  [34] => SimpleXMLElement Object
    (
      [recordID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1614773985645
      [meetingID] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
      [internalMeetingID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1614773985645
      [name] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
      [isBreakout] => false
      [published] => true
      [state] => published
      [startTime] => 2021-03-03 3:49 PM
      [endTime] => 2021-03-03 5:34 PM
      [participants] => 23
      [rawSize] => 38290527
      [metadata] => SimpleXMLElement Object
        (
          [meetingId] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
          [isBreakout] => false
          [meetingName] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
        )

      [size] => 34429651
      [playback] => SimpleXMLElement Object
        (
          [format] => SimpleXMLElement Object
            (
              [type] => presentation
              [url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1614773985645
              [processingTime] => 2274529
              [length] => 81
              [size] => 34429651
              [preview] => SimpleXMLElement Object
                (
                  [images] => SimpleXMLElement Object
                    (
                      [image] => Array
                        (
                          [0] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1614773985645/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1614773985666/thumbnails/thumb-1.png
                          [1] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1614773985645/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1614773985666/thumbnails/thumb-2.png
                          [2] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1614773985645/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1614773985666/thumbnails/thumb-3.png
                        )

                    )

                )

            )

        )

      [data] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

    )

  [35] => SimpleXMLElement Object
    (
      [recordID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1614170309089
      [meetingID] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
      [internalMeetingID] => a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1614170309089
      [name] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
      [isBreakout] => false
      [published] => true
      [state] => published
      [startTime] => 2021-02-24 4:08 PM
      [endTime] => 2021-02-24 5:35 PM
      [participants] => 14
      [rawSize] => 32617566
      [metadata] => SimpleXMLElement Object
        (
          [meetingId] => 4ba29b9f9e5732ed33761840f4ba6c53
          [isBreakout] => false
          [meetingName] => دکتری-مطالعات زنان گرایش حقوق زن در اسلام– 992
        )

      [size] => 31274269
      [playback] => SimpleXMLElement Object
        (
          [format] => SimpleXMLElement Object
            (
              [type] => presentation
              [url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.0/playback.html?meetingId=a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1614170309089
              [processingTime] => 2090785
              [length] => 76
              [size] => 31274269
              [preview] => SimpleXMLElement Object
                (
                  [images] => SimpleXMLElement Object
                    (
                      [image] => Array
                        (
                          [0] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1614170309089/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1614170309116/thumbnails/thumb-1.png
                          [1] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1614170309089/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1614170309116/thumbnails/thumb-2.png
                          [2] => https://live.urd.ac.ir/presentation/a275a7afb4cab50c8c1836d5f88947ce7aa5d633-1614170309089/presentation/d2d9a672040fbde2a47a10bf6c37b6a4b5ae187f-1614170309116/thumbnails/thumb-3.png
                        )

                    )

                )

            )

        )

      [data] => SimpleXMLElement Object
        (
        )

    )

)

جلسات ضبط شده

تاریخ جلسه ساعت شروع جلسه ساعت اتمام جلسه دانلود / مشاهده
پنج شنبه 1400/03/27 10:55 13:19
چهارشنبه 1400/03/26 16:02 17:18
پنج شنبه 1400/03/20 11:01 12:41
چهارشنبه 1400/03/19 15:54 17:20
پنج شنبه 1400/03/13 10:51 13:15
پنج شنبه 1400/03/06 10:48 15:34
چهارشنبه 1400/03/05 15:53 17:24
پنج شنبه 1400/02/30 17:56 19:40
پنج شنبه 1400/02/30 10:53 12:33
پنج شنبه 1400/02/16 10:59 13:11
چهارشنبه 1400/02/15 15:53 17:32
پنج شنبه 1400/02/09 17:19 17:21
پنج شنبه 1400/02/09 16:03 17:13
پنج شنبه 1400/02/09 15:40 15:48
پنج شنبه 1400/02/09 15:35 15:36
پنج شنبه 1400/02/09 15:29 15:35
پنج شنبه 1400/02/09 15:22 15:23
پنج شنبه 1400/02/09 15:19 15:20
پنج شنبه 1400/02/09 15:14 15:16
پنج شنبه 1400/02/09 14:34 14:48
پنج شنبه 1400/02/09 10:56 12:38
پنج شنبه 1400/02/09 10:53 10:56
پنج شنبه 1400/02/09 10:49 10:53
پنج شنبه 1400/02/09 10:04 10:08
چهارشنبه 1400/02/08 15:51 17:15
پنج شنبه 1400/02/02 10:53 12:30
چهارشنبه 1400/02/01 16:00 17:29
پنج شنبه 1400/01/26 10:58 13:02
چهارشنبه 1400/01/25 15:56 17:03
پنج شنبه 1400/01/19 10:57 13:36
چهارشنبه 1400/01/18 14:49 15:03
پنج شنبه 1399/12/28 10:01 12:28
چهارشنبه 1399/12/20 15:59 17:42
پنج شنبه 1399/12/14 10:59 13:32
چهارشنبه 1399/12/13 15:49 17:34
چهارشنبه 1399/12/06 16:08 17:35