سامانه آموزش آنلاین
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [id] => 16046
      [server_id] => 1
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 353
      [record_id] => a79f5facf5386811e69ddf898ff90ca9cd24c641-1660638706484
      [start_time] => 2022-08-16 08:31:46
      [end_time] => 2022-08-16 10:15:21
      [state] => 1
      [presentation_url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [id] => 15991
      [server_id] => 1
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 353
      [record_id] => a79f5facf5386811e69ddf898ff90ca9cd24c641-1660458563166
      [start_time] => 2022-08-14 06:29:23
      [end_time] => 2022-08-14 07:54:47
      [state] => 1
      [presentation_url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [id] => 15860
      [server_id] => 1
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 353
      [record_id] => a79f5facf5386811e69ddf898ff90ca9cd24c641-1659966278088
      [start_time] => 2022-08-08 13:44:38
      [end_time] => 2022-08-08 14:58:54
      [state] => 1
      [presentation_url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/
    )

  [3] => stdClass Object
    (
      [id] => 15850
      [server_id] => 1
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 353
      [record_id] => a79f5facf5386811e69ddf898ff90ca9cd24c641-1659792996087
      [start_time] => 2022-08-06 13:36:36
      [end_time] => 2022-08-06 14:50:33
      [state] => 1
      [presentation_url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/
    )

  [4] => stdClass Object
    (
      [id] => 15845
      [server_id] => 1
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 353
      [record_id] => a79f5facf5386811e69ddf898ff90ca9cd24c641-1659707460449
      [start_time] => 2022-08-05 13:51:00
      [end_time] => 2022-08-05 15:07:04
      [state] => 1
      [presentation_url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/
    )

  [5] => stdClass Object
    (
      [id] => 15842
      [server_id] => 1
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 353
      [record_id] => a79f5facf5386811e69ddf898ff90ca9cd24c641-1659621196585
      [start_time] => 2022-08-04 13:53:17
      [end_time] => 2022-08-04 15:15:10
      [state] => 1
      [presentation_url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/
    )

  [6] => stdClass Object
    (
      [id] => 15829
      [server_id] => 1
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 353
      [record_id] => a79f5facf5386811e69ddf898ff90ca9cd24c641-1659534428818
      [start_time] => 2022-08-03 13:47:09
      [end_time] => 2022-08-03 15:08:04
      [state] => 1
      [presentation_url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/
    )

  [7] => stdClass Object
    (
      [id] => 15808
      [server_id] => 1
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 353
      [record_id] => a79f5facf5386811e69ddf898ff90ca9cd24c641-1659448279353
      [start_time] => 2022-08-02 13:51:19
      [end_time] => 2022-08-02 14:50:00
      [state] => 1
      [presentation_url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/
    )

  [8] => stdClass Object
    (
      [id] => 15789
      [server_id] => 1
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 353
      [record_id] => a79f5facf5386811e69ddf898ff90ca9cd24c641-1659360914799
      [start_time] => 2022-08-01 13:35:15
      [end_time] => 2022-08-01 15:07:50
      [state] => 1
      [presentation_url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/
    )

  [9] => stdClass Object
    (
      [id] => 15778
      [server_id] => 1
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 353
      [record_id] => a79f5facf5386811e69ddf898ff90ca9cd24c641-1659275309997
      [start_time] => 2022-07-31 13:48:30
      [end_time] => 2022-07-31 15:39:20
      [state] => 1
      [presentation_url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/
    )

  [10] => stdClass Object
    (
      [id] => 15748
      [server_id] => 1
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 353
      [record_id] => a79f5facf5386811e69ddf898ff90ca9cd24c641-1659189281873
      [start_time] => 2022-07-30 13:54:42
      [end_time] => 2022-07-30 14:58:28
      [state] => 1
      [presentation_url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/
    )

  [11] => stdClass Object
    (
      [id] => 13440
      [server_id] => 1
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 353
      [record_id] => a79f5facf5386811e69ddf898ff90ca9cd24c641-1652345472482
      [start_time] => 2022-05-12 08:51:12
      [end_time] => 2022-05-12 10:20:27
      [state] => 1
      [presentation_url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/
    )

)

جلسات ضبط شده

تاریخ جلسه ساعت شروع جلسه ساعت اتمام جلسه دانلود / مشاهده
سه شنبه 1401/05/25 13:01 14:45
یکشنبه 1401/05/23 10:59 12:24
دوشنبه 1401/05/17 18:14 19:28
شنبه 1401/05/15 18:06 19:20
جمعه 1401/05/14 18:21 19:37
پنج شنبه 1401/05/13 18:23 19:45
چهارشنبه 1401/05/12 18:17 19:38
سه شنبه 1401/05/11 18:21 19:20
دوشنبه 1401/05/10 18:05 19:37
یکشنبه 1401/05/09 18:18 20:09
شنبه 1401/05/08 18:24 19:28
پنج شنبه 1401/02/22 13:21 14:50