سامانه آموزش آنلاین
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [id] => 23842
      [server_id] => 5
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 353
      [record_id] => a79f5facf5386811e69ddf898ff90ca9cd24c641-1706676678609
      [start_time] => 2024-01-31 04:51:19
      [end_time] => 2024-01-31 05:55:54
      [state] => 1
      [presentation_url] => https://live3.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [id] => 22163
      [server_id] => 3
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 353
      [record_id] => a79f5facf5386811e69ddf898ff90ca9cd24c641-1697702078262
      [start_time] => 2023-10-19 07:54:38
      [end_time] => 2023-10-19 08:20:53
      [state] => 1
      [presentation_url] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [id] => 22162
      [server_id] => 3
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 353
      [record_id] => a79f5facf5386811e69ddf898ff90ca9cd24c641-1697694829350
      [start_time] => 2023-10-19 05:53:49
      [end_time] => 2023-10-19 07:53:55
      [state] => 1
      [presentation_url] => 
    )

  [3] => stdClass Object
    (
      [id] => 21626
      [server_id] => 3
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 353
      [record_id] => a79f5facf5386811e69ddf898ff90ca9cd24c641-1689411308535
      [start_time] => 2023-07-15 07:55:09
      [end_time] => 2023-07-15 09:17:14
      [state] => 1
      [presentation_url] => 
    )

  [4] => stdClass Object
    (
      [id] => 21381
      [server_id] => 3
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 353
      [record_id] => a79f5facf5386811e69ddf898ff90ca9cd24c641-1687416801727
      [start_time] => 2023-06-22 05:53:22
      [end_time] => 2023-06-22 07:53:27
      [state] => 1
      [presentation_url] => 
    )

  [5] => stdClass Object
    (
      [id] => 21197
      [server_id] => 3
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 353
      [record_id] => a79f5facf5386811e69ddf898ff90ca9cd24c641-1686814419304
      [start_time] => 2023-06-15 06:33:39
      [end_time] => 2023-06-15 07:43:50
      [state] => 1
      [presentation_url] => 
    )

  [6] => stdClass Object
    (
      [id] => 21104
      [server_id] => 3
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 353
      [record_id] => a79f5facf5386811e69ddf898ff90ca9cd24c641-1686554821577
      [start_time] => 2023-06-12 06:27:02
      [end_time] => 2023-06-12 07:50:57
      [state] => 1
      [presentation_url] => 
    )

  [7] => stdClass Object
    (
      [id] => 21101
      [server_id] => 3
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 353
      [record_id] => a79f5facf5386811e69ddf898ff90ca9cd24c641-1686542664280
      [start_time] => 2023-06-12 03:04:24
      [end_time] => 2023-06-12 05:04:29
      [state] => 1
      [presentation_url] => 
    )

  [8] => stdClass Object
    (
      [id] => 21029
      [server_id] => 3
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 353
      [record_id] => a79f5facf5386811e69ddf898ff90ca9cd24c641-1686210333630
      [start_time] => 2023-06-08 06:45:34
      [end_time] => 2023-06-08 07:41:15
      [state] => 1
      [presentation_url] => 
    )

  [9] => stdClass Object
    (
      [id] => 20849
      [server_id] => 3
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 353
      [record_id] => a79f5facf5386811e69ddf898ff90ca9cd24c641-1685343909635
      [start_time] => 2023-05-29 06:05:10
      [end_time] => 2023-05-29 07:47:45
      [state] => 1
      [presentation_url] => 
    )

  [10] => stdClass Object
    (
      [id] => 20785
      [server_id] => 3
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 353
      [record_id] => a79f5facf5386811e69ddf898ff90ca9cd24c641-1685000361607
      [start_time] => 2023-05-25 06:39:22
      [end_time] => 2023-05-25 07:30:07
      [state] => 1
      [presentation_url] => 
    )

  [11] => stdClass Object
    (
      [id] => 20698
      [server_id] => 3
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 353
      [record_id] => a79f5facf5386811e69ddf898ff90ca9cd24c641-1684739629214
      [start_time] => 2023-05-22 06:13:49
      [end_time] => 2023-05-22 07:33:24
      [state] => 1
      [presentation_url] => 
    )

  [12] => stdClass Object
    (
      [id] => 20623
      [server_id] => 3
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 353
      [record_id] => a79f5facf5386811e69ddf898ff90ca9cd24c641-1684395278588
      [start_time] => 2023-05-18 06:34:39
      [end_time] => 2023-05-18 07:43:54
      [state] => 1
      [presentation_url] => 
    )

  [13] => stdClass Object
    (
      [id] => 20505
      [server_id] => 3
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 353
      [record_id] => a79f5facf5386811e69ddf898ff90ca9cd24c641-1683789507982
      [start_time] => 2023-05-11 06:18:28
      [end_time] => 2023-05-11 07:50:23
      [state] => 1
      [presentation_url] => 
    )

  [14] => stdClass Object
    (
      [id] => 20480
      [server_id] => 3
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 353
      [record_id] => a79f5facf5386811e69ddf898ff90ca9cd24c641-1683717286002
      [start_time] => 2023-05-10 10:14:46
      [end_time] => 2023-05-10 11:43:13
      [state] => 1
      [presentation_url] => 
    )

  [15] => stdClass Object
    (
      [id] => 20420
      [server_id] => 3
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 353
      [record_id] => a79f5facf5386811e69ddf898ff90ca9cd24c641-1683530757448
      [start_time] => 2023-05-08 06:25:57
      [end_time] => 2023-05-08 07:52:42
      [state] => 1
      [presentation_url] => 
    )

  [16] => stdClass Object
    (
      [id] => 20262
      [server_id] => 3
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 353
      [record_id] => a79f5facf5386811e69ddf898ff90ca9cd24c641-1682925818764
      [start_time] => 2023-05-01 06:23:39
      [end_time] => 2023-05-01 07:50:04
      [state] => 1
      [presentation_url] => 
    )

  [17] => stdClass Object
    (
      [id] => 17135
      [server_id] => 1
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 353
      [record_id] => a79f5facf5386811e69ddf898ff90ca9cd24c641-1667375919821
      [start_time] => 2022-11-02 07:58:40
      [end_time] => 2022-11-02 08:10:50
      [state] => 1
      [presentation_url] => 
    )

  [18] => stdClass Object
    (
      [id] => 17134
      [server_id] => 1
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 353
      [record_id] => a79f5facf5386811e69ddf898ff90ca9cd24c641-1667368692594
      [start_time] => 2022-11-02 05:58:13
      [end_time] => 2022-11-02 07:58:18
      [state] => 1
      [presentation_url] => 
    )

)

جلسات ضبط شده

تاریخ جلسه ساعت شروع جلسه ساعت اتمام جلسه دانلود / مشاهده
چهارشنبه 1402/11/11 08:21 09:25
پنج شنبه 1402/07/27 11:24 11:50
پنج شنبه 1402/07/27 09:23 11:23
شنبه 1402/04/24 11:25 12:47
پنج شنبه 1402/04/01 09:23 11:23
پنج شنبه 1402/03/25 10:03 11:13
دوشنبه 1402/03/22 09:57 11:20
دوشنبه 1402/03/22 06:34 08:34
پنج شنبه 1402/03/18 10:15 11:11
دوشنبه 1402/03/08 09:35 11:17
پنج شنبه 1402/03/04 10:09 11:00
دوشنبه 1402/03/01 09:43 11:03
پنج شنبه 1402/02/28 10:04 11:13
پنج شنبه 1402/02/21 09:48 11:20
چهارشنبه 1402/02/20 13:44 15:13
دوشنبه 1402/02/18 09:55 11:22
دوشنبه 1402/02/11 09:53 11:20
چهارشنبه 1401/08/11 11:28 11:40
چهارشنبه 1401/08/11 09:28 11:28