سامانه آموزش آنلاین
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [id] => 23473
      [server_id] => 5
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 2449
      [record_id] => 5e73c0fbccffa3fd6b342f986ceef1995eeeef26-1704186237978
      [start_time] => 2024-01-02 09:03:58
      [end_time] => 2024-01-02 11:10:52
      [state] => 1
      [presentation_url] => https://live3.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [id] => 20121
      [server_id] => 1
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 2449
      [record_id] => 5e73c0fbccffa3fd6b342f986ceef1995eeeef26-1681661214806
      [start_time] => 2023-04-16 15:06:55
      [end_time] => 2023-04-16 16:14:11
      [state] => 1
      [presentation_url] => 
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [id] => 20115
      [server_id] => 1
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 2449
      [record_id] => 5e73c0fbccffa3fd6b342f986ceef1995eeeef26-1681575652509
      [start_time] => 2023-04-15 15:20:53
      [end_time] => 2023-04-15 16:30:18
      [state] => 1
      [presentation_url] => 
    )

  [3] => stdClass Object
    (
      [id] => 20094
      [server_id] => 1
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 2449
      [record_id] => 5e73c0fbccffa3fd6b342f986ceef1995eeeef26-1681061177954
      [start_time] => 2023-04-09 16:26:18
      [end_time] => 2023-04-09 17:03:54
      [state] => 1
      [presentation_url] => 
    )

  [4] => stdClass Object
    (
      [id] => 20083
      [server_id] => 1
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 2449
      [record_id] => 5e73c0fbccffa3fd6b342f986ceef1995eeeef26-1680888625062
      [start_time] => 2023-04-07 16:30:25
      [end_time] => 2023-04-07 17:20:51
      [state] => 1
      [presentation_url] => 
    )

  [5] => stdClass Object
    (
      [id] => 20080
      [server_id] => 1
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 2449
      [record_id] => 5e73c0fbccffa3fd6b342f986ceef1995eeeef26-1680801966067
      [start_time] => 2023-04-06 16:26:06
      [end_time] => 2023-04-06 17:32:14
      [state] => 1
      [presentation_url] => 
    )

  [6] => stdClass Object
    (
      [id] => 20068
      [server_id] => 1
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 2449
      [record_id] => 5e73c0fbccffa3fd6b342f986ceef1995eeeef26-1680713914949
      [start_time] => 2023-04-05 15:58:35
      [end_time] => 2023-04-05 17:05:15
      [state] => 1
      [presentation_url] => 
    )

  [7] => stdClass Object
    (
      [id] => 20061
      [server_id] => 1
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 2449
      [record_id] => 5e73c0fbccffa3fd6b342f986ceef1995eeeef26-1680629187995
      [start_time] => 2023-04-04 16:26:28
      [end_time] => 2023-04-04 17:26:26
      [state] => 1
      [presentation_url] => 
    )

  [8] => stdClass Object
    (
      [id] => 20050
      [server_id] => 1
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 2449
      [record_id] => 5e73c0fbccffa3fd6b342f986ceef1995eeeef26-1680542848949
      [start_time] => 2023-04-03 16:27:29
      [end_time] => 2023-04-03 17:44:38
      [state] => 1
      [presentation_url] => 
    )

  [9] => stdClass Object
    (
      [id] => 20048
      [server_id] => 1
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 2449
      [record_id] => 5e73c0fbccffa3fd6b342f986ceef1995eeeef26-1680456436115
      [start_time] => 2023-04-02 16:27:16
      [end_time] => 2023-04-02 17:27:28
      [state] => 1
      [presentation_url] => 
    )

  [10] => stdClass Object
    (
      [id] => 20047
      [server_id] => 1
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 2449
      [record_id] => 5e73c0fbccffa3fd6b342f986ceef1995eeeef26-1680369817697
      [start_time] => 2023-04-01 16:23:38
      [end_time] => 2023-04-01 17:17:11
      [state] => 1
      [presentation_url] => 
    )

  [11] => stdClass Object
    (
      [id] => 20046
      [server_id] => 1
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 2449
      [record_id] => 5e73c0fbccffa3fd6b342f986ceef1995eeeef26-1680283550367
      [start_time] => 2023-03-31 16:25:50
      [end_time] => 2023-03-31 17:26:47
      [state] => 1
      [presentation_url] => 
    )

  [12] => stdClass Object
    (
      [id] => 20044
      [server_id] => 1
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 2449
      [record_id] => 5e73c0fbccffa3fd6b342f986ceef1995eeeef26-1680197292995
      [start_time] => 2023-03-30 16:28:13
      [end_time] => 2023-03-30 17:23:31
      [state] => 1
      [presentation_url] => 
    )

  [13] => stdClass Object
    (
      [id] => 20042
      [server_id] => 1
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 2449
      [record_id] => 5e73c0fbccffa3fd6b342f986ceef1995eeeef26-1680167528994
      [start_time] => 2023-03-30 08:12:09
      [end_time] => 2023-03-30 09:41:44
      [state] => 1
      [presentation_url] => 
    )

  [14] => stdClass Object
    (
      [id] => 20040
      [server_id] => 1
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 2449
      [record_id] => 5e73c0fbccffa3fd6b342f986ceef1995eeeef26-1680113419955
      [start_time] => 2023-03-29 17:10:20
      [end_time] => 2023-03-29 17:38:47
      [state] => 1
      [presentation_url] => 
    )

  [15] => stdClass Object
    (
      [id] => 20039
      [server_id] => 3
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 2449
      [record_id] => 5e73c0fbccffa3fd6b342f986ceef1995eeeef26-1680110189892
      [start_time] => 2023-03-29 16:16:30
      [end_time] => 2023-03-29 17:07:26
      [state] => 1
      [presentation_url] => 
    )

  [16] => stdClass Object
    (
      [id] => 19868
      [server_id] => 1
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 2449
      [record_id] => 5e73c0fbccffa3fd6b342f986ceef1995eeeef26-1678378290666
      [start_time] => 2023-03-09 16:11:31
      [end_time] => 2023-03-09 17:55:19
      [state] => 1
      [presentation_url] => 
    )

  [17] => stdClass Object
    (
      [id] => 19859
      [server_id] => 1
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 2449
      [record_id] => 5e73c0fbccffa3fd6b342f986ceef1995eeeef26-1678206776022
      [start_time] => 2023-03-07 16:32:56
      [end_time] => 2023-03-07 18:00:51
      [state] => 1
      [presentation_url] => 
    )

  [18] => stdClass Object
    (
      [id] => 19823
      [server_id] => 1
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 2449
      [record_id] => 5e73c0fbccffa3fd6b342f986ceef1995eeeef26-1678121507698
      [start_time] => 2023-03-06 16:51:48
      [end_time] => 2023-03-06 17:31:33
      [state] => 1
      [presentation_url] => 
    )

  [19] => stdClass Object
    (
      [id] => 19806
      [server_id] => 1
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 2449
      [record_id] => 5e73c0fbccffa3fd6b342f986ceef1995eeeef26-1678034963649
      [start_time] => 2023-03-05 16:49:24
      [end_time] => 2023-03-05 18:14:39
      [state] => 1
      [presentation_url] => 
    )

  [20] => stdClass Object
    (
      [id] => 19352
      [server_id] => 1
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 2449
      [record_id] => 5e73c0fbccffa3fd6b342f986ceef1995eeeef26-1676110683785
      [start_time] => 2023-02-11 10:18:04
      [end_time] => 2023-02-11 11:59:19
      [state] => 1
      [presentation_url] => 
    )

)

جلسات ضبط شده

تاریخ جلسه ساعت شروع جلسه ساعت اتمام جلسه دانلود / مشاهده
سه شنبه 1402/10/12 12:33 14:40
یکشنبه 1402/01/27 18:36 19:44
شنبه 1402/01/26 18:50 20:00
یکشنبه 1402/01/20 19:56 20:33
جمعه 1402/01/18 20:00 20:50
پنج شنبه 1402/01/17 19:56 21:02
چهارشنبه 1402/01/16 19:28 20:35
سه شنبه 1402/01/15 19:56 20:56
دوشنبه 1402/01/14 19:57 21:14
یکشنبه 1402/01/13 19:57 20:57
شنبه 1402/01/12 19:53 20:47
جمعه 1402/01/11 19:55 20:56
پنج شنبه 1402/01/10 19:58 20:53
پنج شنبه 1402/01/10 11:42 13:11
چهارشنبه 1402/01/09 20:40 21:08
چهارشنبه 1402/01/09 19:46 20:37
پنج شنبه 1401/12/18 19:41 21:25
سه شنبه 1401/12/16 20:02 21:30
دوشنبه 1401/12/15 20:21 21:01
یکشنبه 1401/12/14 20:19 21:44
شنبه 1401/11/22 13:48 15:29