سامانه آموزش آنلاین
Array
(
  [0] => stdClass Object
    (
      [id] => 14094
      [server_id] => 1
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 87
      [record_id] => 08584d984504cc0ac1325f7624bfad601d0d9681-1653469513037
      [start_time] => 2022-05-25 09:05:13
      [end_time] => 2022-05-25 09:08:18
      [state] => 1
      [presentation_url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/
    )

  [1] => stdClass Object
    (
      [id] => 13857
      [server_id] => 1
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 87
      [record_id] => 08584d984504cc0ac1325f7624bfad601d0d9681-1653123101738
      [start_time] => 2022-05-21 08:51:42
      [end_time] => 2022-05-21 08:56:41
      [state] => 1
      [presentation_url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/
    )

  [2] => stdClass Object
    (
      [id] => 12579
      [server_id] => 1
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 87
      [record_id] => 08584d984504cc0ac1325f7624bfad601d0d9681-1647438255552
      [start_time] => 2022-03-16 13:44:16
      [end_time] => 2022-03-16 15:40:11
      [state] => 1
      [presentation_url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/
    )

  [3] => stdClass Object
    (
      [id] => 12563
      [server_id] => 1
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 87
      [record_id] => 08584d984504cc0ac1325f7624bfad601d0d9681-1647437316186
      [start_time] => 2022-03-16 13:28:36
      [end_time] => 2022-03-16 13:43:13
      [state] => 1
      [presentation_url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/
    )

  [4] => stdClass Object
    (
      [id] => 12561
      [server_id] => 1
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 87
      [record_id] => 08584d984504cc0ac1325f7624bfad601d0d9681-1647436788334
      [start_time] => 2022-03-16 13:19:48
      [end_time] => 2022-03-16 13:25:33
      [state] => 1
      [presentation_url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/
    )

  [5] => stdClass Object
    (
      [id] => 12559
      [server_id] => 1
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 87
      [record_id] => 08584d984504cc0ac1325f7624bfad601d0d9681-1647426121072
      [start_time] => 2022-03-16 10:22:01
      [end_time] => 2022-03-16 12:01:26
      [state] => 1
      [presentation_url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/
    )

  [6] => stdClass Object
    (
      [id] => 12553
      [server_id] => 1
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 87
      [record_id] => 08584d984504cc0ac1325f7624bfad601d0d9681-1647423546177
      [start_time] => 2022-03-16 09:39:06
      [end_time] => 2022-03-16 10:20:44
      [state] => 1
      [presentation_url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/
    )

  [7] => stdClass Object
    (
      [id] => 12552
      [server_id] => 1
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 87
      [record_id] => 08584d984504cc0ac1325f7624bfad601d0d9681-1647422524764
      [start_time] => 2022-03-16 09:22:05
      [end_time] => 2022-03-16 09:38:26
      [state] => 1
      [presentation_url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/
    )

  [8] => stdClass Object
    (
      [id] => 12548
      [server_id] => 1
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 87
      [record_id] => 08584d984504cc0ac1325f7624bfad601d0d9681-1647420646719
      [start_time] => 2022-03-16 08:50:47
      [end_time] => 2022-03-16 09:21:34
      [state] => 1
      [presentation_url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/
    )

  [9] => stdClass Object
    (
      [id] => 12386
      [server_id] => 1
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 87
      [record_id] => 08584d984504cc0ac1325f7624bfad601d0d9681-1647163368439
      [start_time] => 2022-03-13 09:22:48
      [end_time] => 2022-03-13 11:32:43
      [state] => 1
      [presentation_url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/
    )

  [10] => stdClass Object
    (
      [id] => 12078
      [server_id] => 1
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 87
      [record_id] => 08584d984504cc0ac1325f7624bfad601d0d9681-1646568893901
      [start_time] => 2022-03-06 12:14:54
      [end_time] => 2022-03-06 13:32:59
      [state] => 1
      [presentation_url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/
    )

  [11] => stdClass Object
    (
      [id] => 12061
      [server_id] => 1
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 87
      [record_id] => 08584d984504cc0ac1325f7624bfad601d0d9681-1646557092635
      [start_time] => 2022-03-06 08:58:13
      [end_time] => 2022-03-06 10:37:12
      [state] => 1
      [presentation_url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/
    )

  [12] => stdClass Object
    (
      [id] => 11973
      [server_id] => 1
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 87
      [record_id] => 08584d984504cc0ac1325f7624bfad601d0d9681-1646299568137
      [start_time] => 2022-03-03 09:26:08
      [end_time] => 2022-03-03 10:43:14
      [state] => 1
      [presentation_url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/
    )

  [13] => stdClass Object
    (
      [id] => 11914
      [server_id] => 1
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 87
      [record_id] => 08584d984504cc0ac1325f7624bfad601d0d9681-1646211417720
      [start_time] => 2022-03-02 08:56:58
      [end_time] => 2022-03-02 10:15:10
      [state] => 1
      [presentation_url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/
    )

  [14] => stdClass Object
    (
      [id] => 11911
      [server_id] => 1
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 87
      [record_id] => 08584d984504cc0ac1325f7624bfad601d0d9681-1646201221831
      [start_time] => 2022-03-02 06:07:02
      [end_time] => 2022-03-02 08:36:04
      [state] => 1
      [presentation_url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/
    )

  [15] => stdClass Object
    (
      [id] => 11792
      [server_id] => 1
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 87
      [record_id] => 08584d984504cc0ac1325f7624bfad601d0d9681-1645954448647
      [start_time] => 2022-02-27 09:34:09
      [end_time] => 2022-02-27 12:35:31
      [state] => 1
      [presentation_url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/
    )

  [16] => stdClass Object
    (
      [id] => 11711
      [server_id] => 1
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 87
      [record_id] => 08584d984504cc0ac1325f7624bfad601d0d9681-1645716499921
      [start_time] => 2022-02-24 15:28:20
      [end_time] => 2022-02-24 17:22:35
      [state] => 1
      [presentation_url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/
    )

  [17] => stdClass Object
    (
      [id] => 11685
      [server_id] => 1
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 87
      [record_id] => 08584d984504cc0ac1325f7624bfad601d0d9681-1645628966696
      [start_time] => 2022-02-23 15:09:27
      [end_time] => 2022-02-23 23:50:02
      [state] => 1
      [presentation_url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/
    )

  [18] => stdClass Object
    (
      [id] => 11637
      [server_id] => 1
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 87
      [record_id] => 08584d984504cc0ac1325f7624bfad601d0d9681-1645607392937
      [start_time] => 2022-02-23 09:09:53
      [end_time] => 2022-02-23 09:31:38
      [state] => 1
      [presentation_url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/
    )

  [19] => stdClass Object
    (
      [id] => 11443
      [server_id] => 1
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 87
      [record_id] => 08584d984504cc0ac1325f7624bfad601d0d9681-1645348145037
      [start_time] => 2022-02-20 09:09:05
      [end_time] => 2022-02-20 10:22:45
      [state] => 1
      [presentation_url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/
    )

  [20] => stdClass Object
    (
      [id] => 11442
      [server_id] => 1
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 87
      [record_id] => 08584d984504cc0ac1325f7624bfad601d0d9681-1645270184938
      [start_time] => 2022-02-19 11:29:45
      [end_time] => 2022-02-19 23:50:00
      [state] => 1
      [presentation_url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/
    )

  [21] => stdClass Object
    (
      [id] => 11414
      [server_id] => 1
      [hide] => 0
      [meeting_id] => 87
      [record_id] => 08584d984504cc0ac1325f7624bfad601d0d9681-1644747363544
      [start_time] => 2022-02-13 10:16:04
      [end_time] => 2022-02-13 13:45:39
      [state] => 1
      [presentation_url] => https://live.urd.ac.ir/playback/presentation/2.3/
    )

)

دسترسی به فایل ضبط شده ی جلسات این کلاس محدود شده است